ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden...

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. 1. Om te beginnen willen wij duidelijk maken dat Witte Tanden Center ( afgekort als WTC)onder BeautyCare BV valt.
 2. 2. BeautyCare BV, gevestigd te West-Vlaanderen (Zedelgem) en ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0787.456.490 treedt op als de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. 3. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Witte Tanden Center  een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. 4. Partijen: Witte Tanden Center en de klant gezamenlijk.
 5. 5. Overeenkomst: iedere tussen Witte Tanden Center  en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
 6. 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Witte Tanden Center (www.wittetandencenter.be) of via mail of telefoon.
 7. 7. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door Witte Tanden Center te verrichten tanden bleach behandeling.
 8. 8. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door Witte Tanden Center aan de klant te leveren zaken, bijvoorbeeld tandpasta’s, Black powder en bamboe tandenborstels, ea …
 9. 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Witte Tanden Center en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 1. Elk aanbod van Witte Tanden Center is vrijblijvend; Witte Tanden Center kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de klant, nog herroepen.
 2. 2. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3, tot stand op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de behandeling op een bepaalde dag en tijd c.q. de levering van producten.
 3. 3. In geval van een overeenkomst op afstand, komt de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Witte Tanden Center door de klant is aanvaard en de klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. De totstandkoming van een overeenkomst op afstand wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Witte Tanden Center aan de klant bevestigd.
 4. 4. Indien de klant de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. 1. De klant is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand, betreffende een behandeling, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. 2. Nakoming van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant.
 3. 3. Indien de overeenkomst op afstand wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de klant bij het aangaan van die overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Witte Tanden Center  is nagekomen.
 4. 4. Restitutie van de overeengekomen bedrag bij Witte Tanden Center  is niet mogelijk.
 5. 5. De klant heeft geen recht van ontbinding na afloop van de behandeling, doch binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, mits:
  de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; ende klant daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding na afloop van de behandeling.
 6. 6. De klant kan van zijn recht van ontbinding gebruikmaken door te mailen naar info@wittetandencenter.be
  Zodra Witte Tanden Center  in kennis gesteld van het voornemen van de klant om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal Witte Tanden Center de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. 1. Behandelingen worden uitgevoerd op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen en aldus tussen partijen overeengekomen filiaal van het Witte Tanden Center.
 2. 2. Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal het Witte Tanden Center de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Daarnaast zal de klant het Witte Tanden Center  voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. Het Witte Tanden Center  is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. 3. Voor zover zulks voor de klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal Witte Tanden Center  de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat.
 4. 4. Het Witte Tanden Center  zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Bij tanden bleachen is evenwel uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; Witte Tanden Center  kan er niet voor instaan dat de klant exact die bleachresultaten behaalt die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
 5. 5. Het Witte Tanden Center  zal bij de uitvoering van de behandeling gebruikmaken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Witte Tanden Center  staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT

 1. 1. Voor zolang de klant aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. 2. De klant kan de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling zonder extra kosten verplaatsen naar een andere datum en/of tijd. De klant maakt geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. Indien door de klant een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, komt de behandeling, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, te vervallen en blijft de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Van het bepaalde in de vorige zin kan Witte Tanden Center in het voordeel van de klant afwijken indien de klant naar oordeel van Witte Tanden Center door overmacht werd gehinderd om tijdig op de afspraak te verschijnen.

NO SHOW FEE BLEACHING

De klant kan de afspraak tot 24 uur op voorhand zelf wijzigen of annuleren.
Gelieve hiervoor de link in de door ons verzonden sms oftewel mail te gebruiken.

Indien dit niet gebeurd dan zal er een no show fee aangerekend worden t.b.v. € 20,00

De factuur dient betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 40) als schadebeding.

Indien de klant niet tijdig annuleert of wijzigt of op de dag van de plaatsing niet komt opdagen en niets van zich laat afweten dan zal Witte Tanden Center het VOLLEDIGE bedrag van de plaatsing in rekening brengen.

De factuur dient betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 40) als schadebeding.

Enkel het annuleren via mail geldt als bewijs.
Inspreken op onze voicemail, dm of facebook bericht geldt NIET als WETTIG bewijs! Wij kunnen niet 24/24 aanwezig zijn op alle sociaal media platforms.

– Is er sprake van een noodtoestand (ziekte, sterfte ..) dan mag de klant het bewijs hiervan mailen naar info@wittetandencenter.be

Heeft de klant een no show fee factuur ontvangen maar kan de klant niet online betalen?

Dan mag de klant het bedrag overschrijven op onderstaande bankrekeningnummer:

WITTE TANDEN CENTER
IBAN: BE
BIC: KREDBEBB
Mededeling: No show + de naam + factuurnummer

 1. 3. Indien de behandeling plaatsvindt binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de behandeling zonder extra kosten verplaatsen indien het verzoek daartoe, op de dag dat de behandeling zou plaatsvinden, vóór openingstijd van de betreffende locatie, per e-mail door de klant wordt ingediend.
 2. 4. Indien partijen bij het verzoek van de klant tot verplaatsing van de behandeling, geen nieuwe datum en/of tijd voor de behandeling zijn overeengekomen, behoudt de klant zijn recht op de behandeling op een andere datum en/of tijd, doch maakt hij ook dan geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.
 3. 5. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig door de klant is ingediend, rust bij de klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de klant door Witte Tanden Center, geldt als moment dat het verzoek van de klant is ingediend.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR WITTE TANDEN CENTER

 1. 1. Witte Tanden Center  behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal Witte Tanden Center de klant een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de behandeling aanbieden. De klant is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op een door Witte Tanden Center  voorgestelde alternatieve datum en/of tijd af te wijzen. In geval van annulering door Witte Tanden Center  of afwijzing door de klant als hier bedoeld, maakt de klant aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. De klant maakt echter geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. 1. De klant dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of Witte Tanden Center  de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan Witte Tanden Center , bij gebreke waarvan geacht wordt dat de klant tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard.
 2. 2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan onmiddellijk na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Witte Tanden Center, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.
 3. 3. Uitsluitend in geval van een aan Witte Tanden Center  toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Witte Tanden Center  gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Witte Tanden Center  kunnen worden toegerekend.
 4. 4. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. 1. Voor zover de voor de gewenste behandeling of de producten geldende prijs voorafgaand niet voor de klant kenbaar is, zal Witte Tanden Center de klant op verzoek van de klant informeren over de toepasselijke prijs. De ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk door Witte Tanden Center  voor de behandeling of de producten gehanteerde prijs is van toepassing. Witte Tanden Center  is dan ook steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient bij een consumentenkoop, alsook bij een overeenkomst met betrekking tot een behandeling, anders dan een overeenkomst op afstand, betaling op locatie van Witte Tanden Center contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden vóór uitvoering van de behandeling c.q. bij de levering van de producten.
 3. 3. In geval van een overeenkomst op afstand betreffende een behandeling, dient online betaling middels de website van Witte Tanden Center plaats te vinden tijdens het reserveringsproces.
 4. 4. Witte Tanden Center is niet eerder gehouden uitvoering aan een behandeling te geven dan nadat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
 5. 5. In geval Witte Tanden Center  in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen dat de klant middels overboeking betaalt, dient betaling te geschieden binnen vijf werkdagen na factuurdatum.
 6. 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is de klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, met dien verstande dat Witte Tanden Center  in verband met betalingsverzuim van de klant niet eerder extra kosten in rekening zal brengen dan nadat de klant tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
 7. 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Incassokosten (WIK).

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. 1. Witte Tanden Center  is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. 2. Witte Tanden Center  kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Witte Tanden Center in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 3. 3. Mocht Witte Tanden Center jegens de klant aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Witte Tanden Center te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Witte Tanden Center daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Witte Tanden Center  ter zake vervalt.
 4. 4. De aansprakelijkheid van Witte Tanden Center is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan Witte Tanden Center,  in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid Witte Tanden Center betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor Witte Tanden Center, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Witte Tanden Center daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van het Witte Tanden Center dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Witte Tanden Center .

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. 1. Witte Tanden Center is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 2. 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.
 3. 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten (bemiddeling)

MAAK EEN AFSPRAAK

Kies hieronder het gewenste filiaal...
Hallo daar ! Wij jij ook onze exclusieve kortingen & deals als eerste ontvangen in je mailbox ? Schrijf je hieronder vrijblijvend in op onze nieuwsbrief ! Tot snel…